Buffalo Patents, LLC v. OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.