Rothchild Storage Retrieval Innovations, LLC. v. HTC Corporation et al